Działania „Kaskadowy pomiar prędkości“ - Akcje i działania - KPP Krotoszyn

Akcje i działania

Działania „Kaskadowy pomiar prędkości“

W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w najbliższy poniedziałek, 16 kwietnia br. w godz. 6:00 – 22:00 policjanci będą prowadzić działania kontrolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Ich celem jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i dbanie o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Działania „Kaskadowy pomiar prędkości“

Kaskadowy pomiar prędkości polega na tym, że kontrola prowadzona jest na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. W przeprowadzeniu takiej kontroli mogą brać udział dwa, trzy lub więcej radiowozów policyjnych ustawionych kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku drogi.

Celem działań jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych oraz eliminowanie z ruchu drogowego tych kierowców, którzy prowadzą pojazdy ze znacznie przekroczoną od dozwolonej prędkością lub w inny rażący sposób łamią obowiązujące przepisy ruchu drogowego. Do działań  zostaną wykorzystane m.in. radiowozy wyposażone w urządzenia rejestrujące  laserowe mierniki prędkości. Policjanci przypominają, że od wielu lat jedną z głównych przyczyn wypadków i kolizji na polskich drogach jest nieprzestrzeganie przez kierujących dozwolonej prędkości jazdy.

Warto również podkreślić fakt, wynikający z policyjnych analiz, że nie zawsze konsekwencje łamania przepisów drogowych ponoszą ich sprawcy, ale w wielu przypadkach za ich błędy, koszty ponoszą inni uczestnicy ruchu drogowego.

 

 • PRĘDKOŚC NA DROGACH W POLSCE
 • Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t

                    (DMC – dopuszczalna masa całkowita)

 

 • Obszar niezabudowany
 • Autostrada................................................................140 km/h
 • Droga ekspresowa dwujezdniowa................................120 km/h
 • Droga ekspresowa jednojezdniowa..............................100 km/h
 • Droga dwujezdniowa o 2 pasach w każdą stronę .........100 km/h
 • Droga jednojezdniowa..................................................90 km/h

 

 • Obszar zabudowany
 • Od godz. 5:00 do 23:00................................................50 km/h
 • Od godz. 23:00 do 5:00 ...............................................60 km/h

 

 • Strefa zamieszkania..................................................20 km/h

 

 • Pozostałe pojazdy oraz zespoły pojazdów (przyczepą, naczepą)

 

 • Obszar niezabudowany
 • Autostrada...................................................................80 km/h
 • Droga ekspresowa dwujezdniowa...................................80 km/h
 • Droga ekspresowa jednojezdniowa.................................80 km/h
 • Droga dwujezdniowa o 2 pasach w każdą stronę.............80 km/h
 • Droga jednojezdniowa...................................................70 km/h

 

 • Obszar zabudowany
 • Od godz. 5:00 do 23:00................................................50 km/h
 • Od godz. 23:00 do 5:00................................................60 km/h

 

 • Strefa zamieszkania.................................................20 km/h

 

 • Autobusy spełniające warunki określone w art. 66 ust. 5

Ustawy Prawo o ruchu drogowym

 

 • Obszar niezabudowany
 • Autostrada................................................................100 km/h
 • Droga ekspresowa dwujezdniowa................................100 km/h
 • Droga ekspresowa jednojezdniowa..............................100 km/h
 • Droga dwujezdniowa o 2 pasach w każdą stronę..........100 km/h
 • Droga jednojezdniowa .................................................90 km/h

 

 • Obszar zabudowany
 • Od godz. 5:00 do 23:00.............................................50 km/h
 • Od godz. 23:00 do 5:00.............................................60 km/h

 

 • Strefa zamieszkania...............................................20 km/h

 

TABELA PRĘDKOŚCI OBOWIAZUJĄCYCH W POLSCE - GRAFIKA

UWAGA!

Powyższe tabele przedstawiają dopuszczalne - maksymalnedopuszczalne prędkości jazdy w oparciu o art. 20 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, w zależności od rodzaju pojazdu, obszaru i drogi, po której się porusza.

 

 • PRĘDKOŚĆ BEZPIECZNA.

 

Należy pamiętać, że kierowca nie ma obowiązku poruszania się z dopuszczalną, maksymalną prędkością, lecz z prędkością bezpieczną, która w zależności od warunków może być niższa niż prędkość dopuszczalna.

Prędkość bezpieczną ustawodawca określił w art. 19 Ustawy Prawo o ruchu drogowym:

 

„Oddział 3

Prędkość i hamowanie

Art. 19.

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany:

1) jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;

2) hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;

3) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.

3. Poza obszarem zabudowanym, na jezdniach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu, kierujący pojazdem objętym indywidualnym ograniczeniem prędkości al-bo pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 7 m jest obowiązany utrzymywać taki odstęp od pojazdu silnikowego znajdującego się przed nim, aby inne wyprzedzające pojazdy mogły bezpiecznie wjechać w lukę utrzymywaną między tymi pojazdami. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem przystępuje do wyprzedzania lub gdy wyprzedzanie jest zabronione.

4. Poza obszarem zabudowanym w tunelach o długości przekraczającej 500 m, kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż:

1) 50 m – jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t lub autobusem;

2) 80 m – jeżeli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem niewymienionym w pkt 1.

5. Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć lub zwiększyć za po-mocą znaków drogowych dopuszczalny odstęp, o którym mowa w ust. 4, w zależności od obowiązującej w tunelu dopuszczalnej prędkości.”

 

O prędkości bezpiecznej decyduje sam kierowca.

Prędkość określona administracyjnie przez zarządcę drogi nie zawsze jest prędkością bezpieczną. To kierowca musi uwzględnić podczas jazdy szereg czynników, takich jak:warunki atmosferyczne (opady deszczu lub śniegu, oblodzenie jezdni, mgła, …), ukształtowanie drogi (zakręty, podjazdy, zjazdy …), stan nawierzchni (koleiny, ubytki w jezdni, oznakowanie poziome, …), porę doby, swój stan psychofizyczny (zmęczenie, stany chorobowe, wiek, …) i inne niewymienione czynniki mające wpływ na bezpieczne kierowanie pojazdem. Warto zauważyć, że jazda ze zbyt małą prędkością, uwzględniając warunki panujące na drodze może być niebezpieczna i nie spełniać wymagań prędkości bezpiecznej, w tym wypadku można mówić o utrudnianiu lub tamowaniu ruchu.

 

 • ZNAKI DROGOWE DOT. PRĘDKOŚCI.

 

 • Znaki związane z ograniczaniem prędkości.

Organ zarządzający ruchem drogowym może za pomocą znaków drogowych zwiększyć lub zmniejszyć maksymalną dopuszczalną prędkość jazdy na drodze lub w obszarze, np. na terenie całej miejscowości lub w określonej strefie. Każdorazowe ograniczenie prędkości jazdy podyktowane jest względami bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

B-33

B-34

B-42

Znak B-33 „ograniczenie prędkości” – oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, z wyjątkiem skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią. Znak B-33 może być wcześniej odwołany znakiem B-34„koniec ograniczenia prędkości”, znakiem B-42"koniec zakazów" lub zmieniony innym znakiem B-33, znakiem B-43 "Strefa ograniczonej prędkości", tablicą "obszar zabudowany" i "koniec obszaru zabudowanego" lub znakiem D-40 "strefa zamieszkania".

Tabliczka T-23a umieszczona pod znakiem B-33 wskazuje, że ograniczenie prędkości dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce, w tym przypadku motocykla. Tabliczka może wskazywać inny pojazd, na przykład samochód ciężarowy, zespół pojazdów z przyczepą kempingową, autobus i inne.

B-43

B-44

ZnakB-43„strefa ograniczonej prędkości”. Prędkości ograniczonej tym znakiem nie odwołują skrzyżowania, a jedynie znak B-44„koniec strefy ograniczonej prędkości” umieszczony przy wyjeździe z takiej strefy. Jeżeli prędkość ograniczona tym znakiem jest mniejsza lub równa 30 km/h, to progi zwalniające lub inne urządzenia wymuszające wolną jazdę mogą nie być oznaczone dodatkowymi znakami.

D-42

D-43

Znak D-42 "obszar zabudowany" oznacza wjazd na obszar zabudowany. Znak D-43 "koniec obszaru zabudowanego" oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego. Wewnątrz obszaru zabudowanego obowiązuje ustawowe ograniczenie prędkości do 50 km/h lub 60 km/h w zależności od pory doby. Na terenie obszaru zabudowanego prędkość dopuszczalna może być zmieniona za pomocą znaku B-33.

UWAGA!

Jeżeli znak B-33 w obszarze zabudowanym określa prędkość większą niż 50 km/h, to podwyższenie dopuszczalnej prędkości jazdy dotyczy tylko samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o DMC nieprzekraczającej 3,5 t, a nie dotyczy zespołu pojazdów z przyczepą i innych pojazdów, wymienionych w § 27 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

(w takim przypadku ograniczenie prędkości do
50 km/h obowiązuje przez całą dobę)

Znak zakazu (np. B-33) umieszczony pod znakiem D-42 (obszar zabudowany) oznacza, że znak obowiązuje do znaku D-43 (koniec obszaru zabudowanego), z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

D-40

D-41

Znak D-40 "strefa zamieszkania" oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Znak D-41 "koniec strefy zamieszkania" oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. W strefie zamieszkania obowiązuje ustawowe ograniczenie prędkości do 20 km/h.

C-14

C-15

Znak C-14 "prędkość minimalna" oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczą km/h, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości. Znak C-15 "koniec minimalnej prędkości" oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.

D-6

D-6a

Znak D-6 "przejście dla pieszych" oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Znak D-6a„przejazd dla rowerzystów” oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.

Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6 albo D-6a jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających