Kolizja i co dalej? - Przestrogi na krotoszyńskie drogi - KPP Krotoszyn

Przestrogi na krotoszyńskie drogi

Kolizja i co dalej?

Kolizja i co dalej
 

Niemal codziennie jesteśmy świadkami kolizji i wypadków drogowych, których uczestnikami są nie tylko pojazdy i ich kierowcy ale również piesi. Często kierowcy, którzy są sprawcami lub ofiarami wypadków, nie wiedzą co robić, żeby uniknąć wielu nieporozumień w trakcie dalszego postępowania ,m.in. odszkodowawczego.

Jak zachować się na miejscu wypadku ?

Postępowanie na miejscu szczegółowo reguluje art. 44 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z dn. 20 czerwca 1997 roku ( Dz.U. nr 98, poz. 602 ), nakładając na uczestników zdarzenia określone obowiązki. Są one różne w zależności od rodzaju wypadku: mniejsze gdy w wyniku wypadku nastąpiło tylko uszkodzenie pojazdów, a większe gdy doszło do uszkodzeń ciała. Jednak w każdym wypadku kierowcy, którzy w nim uczestniczą, są obowiązani zatrzymać pojazd nie powodując przy tym dodatkowego zagrożenia dla ruchu oraz sygnalizować wypadek przez ustawienia trójkąta ostrzegawczego i włączenie świateł awaryjnych. Jeżeli pojazd nie ma świateł awaryjnych należy włączyć światła pozycyjne.

 W przypadku utraty przytomności, śmierci lub ciężkich obrażeń ciała kierowcy, obowiązek ten ciąży na innych osobach uczestniczących w wypadku. Na miejscu wypadku nie wolno podejmować żadnych czynności, które mogły by utrudnić ustalenie przebiegu wypadku. Przede wszystkim nie można zmienić usytuowania pojazdów po kolizji, chyba że zagrażają bezpieczeństwa ruchu drogowego. Należy również zadbać o spisanie danych ewentualnych świadków, którzy chcieliby oddalić się z miejsca wypadku przed przyjazdem policji.

Po przybyciu policji uczestnik kolizji zobowiązany jest do:

 • udzielenia wszelkich informacji i wyjaśnień co do okoliczności zdarzenia,
 • podania swoich danych osobowych, danych pojazdów oraz informacji o zakładzie ubezpieczeń (tj. ubezpieczycielu ), z którym została zawarta umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, poszkodowany we własnym interesie, powinien dowiedzieć się, która jednostka policyjna obsługiwała zdarzenie, a także uzyskać informacje o ubezpieczycielu drugiego uczestnika kolizji.

Wzywać policję ?

Nie ma obowiązku powiadomienia policji przy kolizjach, jeżeli uczestnicy wyrażą chęć załatwienia sprawy polubownie i nie mają wątpliwości, kto był sprawcą. W takim przypadku osoba, która była poszkodowana w kolizji musi zabrać od sprawcy oświadczenie, które powinno zawierać :

 • datą , godzinę i miejsce zdarzenia,
 • opis warunków atmosferycznych panujących w czasie zajścia kolizji,
 • dokładny opis przebiegu zdarzenia ze szkicem sytuacyjnym ustawieniem pojazdów przed kolizją i po, z podaniem torów ruchu pojazdów i ich prędkości oraz opisem manewrów wykonanych w celu uniknięcia kolizji ( np. hamowanie , próba ominięcia itp. ),
 • dokładny opis uszkodzeń pojazdów uczestniczących w kolizji,
 • dane osobowe ewentualnych świadków zdarzenia - pasażerów przechodniów w kolizji (imię, nazwisko , adres ),
 • dane pojazdów uczestniczących w kolizji (nr rejestracyjny , nr podwozia / nadwozia ),
 • oświadczenie o trzeźwości kierowców pojazdów ,
 • podpisy kierowców uczestniczących w kolizji.

W interesie poszkodowanego jest sprawdzenie ( z dowodem osobistym, prawem jazdy, dowodem rejestracyjnym i polisą ubezpieczeniową ), czy sprawca podał prawidłowe dane.

Natomiast obowiązkowo należy powiadomić policje, gdy doszło do wypadku w którym:

 • kierowcy, pasażerowie lub inni uczestnicy zdarzenia ( np. piesi ) doznali obrażeń ciała,
 • doszło do znacznego uszkodzenia pojazdów,
 • są wątpliwości co do winy sprawcy kolizji,
 • są podejrzenia o przestępstwo ( np. jazda po spożyciu alkoholu , kierowanie pojazdem bez uprawnień ).

Po wypadku

  Po zgłoszeniu szkody i oględzinami nie należy dokonywać żadnych zmian i napraw w uszkodzonym pojeździe. Szkodę należy zgłosić niezwłocznie po wypadku lub kolizji.

 Zgłoszenie szkody  z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

 Poszkodowany dokonuje zgłoszenia szkody u ubezpieczyciela sprawcy.