Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie:

1. Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

https://krotoszyn.policja.gov.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 3 stycznia 2011 r.

Strona internetowa częściowo jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub włączeń:

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 30.09.2020 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

2. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest asp. sztab. Piotr Szczepaniak,

e-mail: piotr.szczepaniak@po.policja.gov.pl lub rzecznik.krotoszyn@po.policja.gov.pl

tel. 47 77 53 310 lub 519-064-858.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej: https://www.rpo.gov.pl

Na stronie internetowej i stronie BIP jest zamieszczona ikona zakładki pod nazwą obsługa osób uprawnionych. Dotyczy pomocy w załatwieniu sprawy dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu. Można kontaktować się poprzez: wiadomości SMS, pocztę elektroniczną, faks, platformę e-PUAP, stronę internetową. W zakładce znajduje się również do pobrania – karta zgłoszenia pomocy.

W Komendzie Powiatowej Policji w Krotoszynie interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Przejścia z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone są drzwiami, uruchamianymi na kartę dostępową. Osoba wchodząca do obiektu może otrzymać przepustkę. Interesanci w celu skontaktowania się z wybranym funkcjonariuszem lub pracownikiem Policji mogą zwrócić się do Dyżurnego KPP w Krotoszynie

 

Dostępność architektoniczna Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie

1. Budynek Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie znajduje się przy ulicy Zdunowskiej 38a, 63-700 Krotoszyn. W obiekcie znajdują się następujące wydziały, ogniwa oraz zespoły: Wydział Kryminalny, Wydział Prewencji, Ogniwo Ruchu Drogowego, Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia, Zespół Finansów, Łączności i Informatyki oraz Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych, dzięki czemu interesant ma możliwość załatwienia większości spraw w jednym budynku. Wejście do budynku jest oznaczone tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy, a obiekt jednostki jest oznaczony szyldem „POLICJA”.

Parking znajduje się od wejścia głównego, wzdłuż ulicy Zdunowskiej. Do głównego wejścia można dostać się po schodach od ulicy Zdunowskiej, gdzie również zamontowany jest dzwonek dla osób nie mogących wejść po schodach. W związku z brakiem wind w budynku, przy poczekalni zlokalizowany jest Pokój na parterze, w którym może odbyć się obsługa osoby z niepełnosprawnością ruchową. Toaleta znajdujące się na parterze budynku i nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt jest piętrowy, na piętrach znajdują się tablice z nazwami komórek organizacyjnych. Toalety zlokalizowane są na każdym piętrze budynku, nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Obiekt posiada wymagane oznakowania ewakuacyjne. W kwestii Posterunków Policji w Zdunach i Kobylinie oraz w Komisariacie Policji w Koźminie Wlkp. nie są przystosowane do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.


 

Powrót na górę strony