Programy prewencyjne

Bezpieczna Szkoła

"BEZPIECZNA SZKOŁA"

Wielkopolski Program Prewencyjny

Założenia programu:

  • Promowanie tematyki prewencji kryminalnej dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w trakcie spotkań w szkołach oraz w ramach prowadzonych akcji profilaktycznych poprzez kampanie informacji medialnych.
  • Stworzenie jednolitych standardów bezpieczeństwa dla wszystkich szkół poprzez wprowadzenie jednakowych form współdziałania Policji, szkoły i rodziców zmierzających do wyeliminowania lub znacznego ograniczenia wszelkich zagrożeń .

Cele programu adresowane do dzieci:

1. Uwrażliwienie ich na możliwości pojawienia się zagrożeń w drodze do i ze szkoły, w czasie zabawy i przebywania w domu.

2. Wskazanie na sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń.

3. Zwrócenie uwagi na umiejętności przewidywania skutków nieodpowiedniego postępowania i zachowania w różnych sytuacjach i miejscach.

4. Przedstawienie uczniom zakresu ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych.

5. Wykształcenie umiejętności zwracania się o pomoc w przypadkach wystąpienia zagrożeń.

Cele programu adresowanego do rodziców i nauczycieli:

1. Wzbogacenie wiedzy w informacje związane ze sposobami uczenia dzieci właściwego postępowania i zachowania, które pozwoli uchronić je przed staniem się ofiarą przestępstwa ze strony dorosłych lub nieletnich sprawców.

2. Wprowadzenie jednolitego algorytmu postępowania rodziców i nauczycieli w przypadku ujawnienia ucznia - ofiary przestępstwa lub ucznia - sprawcy czynu zabronionego.

3. Przekazanie wiedzy dotyczącej praw dzieci ofiar przestępstw i odpowiedzialności prawnej ucznia sprawcy czynu zabronionego.

Sposoby osiągnięcia zakładanych celów:

1. Diagnozowanie stanu bezpieczeństwa na terenie szkoły w oparciu o informacje dyrekcji szkoły, rozpoznanie terenu przez dzielnicowego.

2. Organizowanie i przeprowadzenie szkoleń programowych przez specjalistów ds. nieletnich, dzielnicowych z nauczycielami oraz pedagogami szkolnymi.

3. Uczestniczenie specjalistów ds. nieletnich i dzielnicowych w spotkaniach z rodzicami w szkołach.

4. Współdziałanie instytucji i organizacji wspierających realizację programu w zakresie profilaktyki uzależnień.

5. Wypracowanie odpowiednich form przekazu informacji pomiędzy Sądem Rodzinnym a Policją w sprawach dotyczących nieletnich sprawców czynów zabronionych oraz małoletnich pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej.

6. Prowadzenie działań prewencyjnych przez dzielnicowych i kuratorów sądowych m. innymi poprzez kontrolę miejsc zagrożonych, gdzie grupują się niepełnoletni, wspólne wizyty w domach podopiecznych podlegających kurateli sądowej.

7. Pozyskiwanie instytucji i organizacji pozapolicyjnych do współpracy w opracowaniu i wydaniu materiałów informacyjno- edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem dzieci.

8. Współdziałanie w realizacji programu instytucji i organizacji działających na rzecz zapewnienia pomocy i bezpieczeństwa dzieciom.

Przedstawiciele szkolnej profilaktyki :

  • Dyrektorzy szkół,
  • Wychowawcy klas,
  • Pedagog szkolny,
  • Uczniowie,
  • Rodzice uczniów,
  • Policja - Komendant KP, Naczelnik Sekcji Prewencji KMP, KPP, specjalista ds. nieletnich, dzielnicowy,
  • Instytucje i organizacje współdziałające na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPóŁDZIAŁAJ¡CE NA RZECZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I POMOCY DZIECIOM.

Istotną role w prowadzonej profilaktyce wśród dzieci i młodzieży odgrywają instytucje i organizacje, które w swych założeniach statutowo - organizacyjnych zobowiązane są do prowadzenia działań, których celem jest zapobieganie i zwalczanie zjawiskom patologii i przemocy w rodzinie. W realizacji celów programowych wskazane jest wypracowanie form i metod wspólnej współpracy co pozwoli na zintegrowanie tych działań. Poniższy wykaz przedstawia listę instytucji i organizacji, które najczęściej współpracują ze szkołami;

- Poradnia Pedagogiczno - Psychologiczna - Rada Osiedla

- Straż Miejska - Straż Pożarna

- Sąd Rodzinny - MONAR

- SANEPID - Dział Oświaty i Promocji Zdrowia - PCK

- Kuratorium Oświaty - Urząd Miasta i Gminy

- Poradnia Opiekuńczo - Wychowawcza - Poradnia Uzależnień

- Ośrodek Pomocy Społecznej - ZHP i ZHR

- Komitet Ochrony Praw Dziecka - Parafia

- Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dom Kultury

- Fundacje, Stowarzyszenia, Towarzystwa itd.


Proponowane moduły tematyczne programu prewencyjnego "Bezpieczna Szkoła"

I. Co każde dziecko wiedzieć powinno o pracy policji

Moduł tematyczny przybliżający dzieciom i nauczycielom pracę służb policyjnych, ich rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi, utrzymania ładu i porządku publicznego.

II. W drodze do szkoły

Celem tego modułu jest przekazanie uczniom informacji związanych z umiejętnością bezpiecznego postępowania i zachowania w drodze do i ze szkoły.

III. Moja bezpieczna szkoła

Moduł tematyczny związany z zagrożeniami jakie mogą występować na terenie szkoły i sposobami postępowania w takich przypadkach.

IV. Baw się bezpiecznie

Tematyka tego modułu dotyczy zagrożeń na jakie mogą być narażone dzieci w trakcie zabawy, która może przebiegać w różny sposób i odbywać się w miejscach nie zawsze bezpiecznych do zabawy.

V. Bądź sobą

Moduł tematyczny związany z zagadnieniem uzależnień tj. alkoholowych, lekowych i narkotykowych wśród dzieci.

 

Powrót na górę strony